XXV. 1. Mateřinka – září 2021

1.9.2021Mateřinka

Vážení rodiče!

Vítáme Vás v novém školním roce. Všichni se těší na děti a doufáme, že letošní rok bude „klidnější“, protože máme mnoho plánů a her.

Provoz v mateřské škole je od 6,00 hod. do 16,30 hod. Děti se scházejí dole v 1. třídě.

Děti z 2. a 3. třídy odcházejí v 7,00 hod. nahoru do svých tříd. Děti voďte nejpozději do 8,00 hod., protože potom dětem začíná řízený program, ranní cvičení a školka se zamyká. Nejvhodnější dobou vyzvedávání dětí po obědě je ve 12,00 hod. (čekejte na chodbě) a odpoledne po 14,00 hod. Po předchozí dohodě s učitelkou lze výjimečně přivést a odvést dítě kdykoliv podle potřeby rodiny. Rodiče nebo jejich zástupci předávají dítě učitelce osobně. Učitelka předá dítě pouze rodičům nebo těm, koho rodiče písemně pověřili zmocněním.

Zákonní zástupci v MŠ musí mít na obličeji roušku. Pokud se vracíte z ciziny, musíte dodržovat pravidla MZČR – informace jsou na nástěnce „šašek“.

Děti jsou rozděleny ve třech třídách. Pro nejstarší je 1. třída „Sluníček“,proprostřední je nahoře 2. třída „Broučků“ a pro nejmladší je 3. třída „Motýlků“. Dole se „Sluníčky“ bude pracovat třídní učitelka Klára Cvejnová, Mgr. Ivana Rubešová a asistentka Ivana Zangeová. Nahoře s „Broučky“ budou pracovat třídní učitelky Míša Jiříčková a Petra Šestáková. S „Motýlky“ bude pracovat třídní učitelka Bc. Andrea Pultrová, ředitelka Vladimíra Paštiková a chůva Milada Myšková.

Dopoledne si děti hrají, svačí, poznávají, kreslí, zpívají, cvičí, vyrábějí, učí apod. Po úklidu hraček se věnují organizované činnosti. Předškoláci mají podle Školského zákona povinnou předškolní docházku, a to od 8 do 12 hodin. Nepřítomnost dítěte rodiče omluví písemně na omluvném listě.

Kromě hry budou děti z 1. a 2. třídy pracovat na stanovištích, kde budou plnit různé úkoly. Vedou se tím k samostatnosti a odpovědnosti z důvodu přípravy na základní školu. Informace o programu týdne – Týdenní plán – najdete na nástěnce u každé třídy a na webových stránkách. Školní vzdělávací program, kde jsou informace o programu v celém roce, najdete na chodbě ve skříňce před ředitelnou, kde můžete nahlédnout. V letošním roce jsme se přihlásili již potřetí do cvičebního programu „Sokol“, abychom měli hodně pohybu a od kterého jsme dostali pracovní listy pro děti. S dětmi budeme plnit různé sportovní aktivity a odměňovat je samolepkami. Pokud pracovní sešity děti dostanou domů, pomozte jim, prosím s plněním úkolů a sešity zase vraťte do školky.

Předškoláci chodí v úterý dopoledne na dlouhé turistické vycházky a pravidelně odpoledne mají kroužky „ŠKOLÁČKU“. Zde půlhodinu odpočívají při pohádce. Učí se i samy vyprávět pohádky. Leží na molitanové podložce, na kterou přineste povlak o rozměrech 140×60 cm. Ten, prosím, podepište, označte rub a líc (např. obrázkem) a ihned přineste. Po chvíli odpočinku se děti věnují v kroužcích různým činnostem. Pokud usnou, necháme je spát. Kroužky jsou angličtinka, flétnička, správná řeč, cesty – s poznáváním světa, dopraváček s jízdou na DH (dopravním hřišti), kreslení a malování, tancování, pracovní činnosti, čtenářský s návštěvami knihovny apod.

Mladší děti po obědě odpočívají ve svých třídách. Pokud po pohádce a uspávankách neusnou, ve třídě si budou hrát. Pro Sluníčka a Broučky prosíme donést povlak o rozměru 35 x 35 cm na polštářky MŠ – PODEPSANÝ a s „ouškem“ na zavěšení.

Docházka do mateřské školy má svá pravidla. Zástupce dítěte je povinen vždy oznámit nepřítomnost dítěte v MŠ. Odhlašovat a přihlašovat můžete: osobně ve třídě, zapsáním do sešitu u vchodu, telefonicky na č.: 494 664 102, na mobil 737 312 712 lze i SMS,. Pokud dítě neodhlásíte den předem (výjimečně ráno do 6,45 hod.), je mu započítáno jídlo.

Otázky týkající se stravování projednávejte s vedoucí školní jídelny pí. M. Reichrtovou. Když jde dítě domů v poledne a má celodenní stravování, zapište ho, prosím, na papír, zavěšený na hlavních dveřích. Rodič je povinen včas uhradit stravné. Výše stravného je vyvěšena na nástěnce v chodbě – viz Provozní řád Školní jídelny. Výše stravy odpovídá normě pro školy. Z tohoto důvodu jsme museli cenu odpolední svačinky o 1,- Kč zvýšit.

Do mateřské školy patří pouze zdravé dítě.Pedagogický pracovník musí odmítnout přijetí dítěte do MŠ s příznaky onemocnění v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. Zjistí-li se v průběhu dne u dítěte příznaky nemoci, jsou rodiče okamžitě vyrozuměni a jsou povinni dítě neprodleně převzít z izolace. O zdraví a nemoci dostáváte letáček s informacemi, kdy do školky dítě patří a kdy ne

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby, finance na pomůcky a akce. Žádáme pomoc – např. při opravě hraček, kol
a koloběžek, vybavení výtvarnými potřebami apod. Velký úbytek máme v papírech na kreslení – ty proto vždy vítáme. Potřeby na půl roku: viz letáček. V šatně se děti musí převlékat do čistého oblečení do herny a musí mít bačkorky s bílou podrážkou. Na zahradu jsou vhodné jiné kalhoty, které si dítě může zašpinit. Za deště je nutná pláštěnka a jsou vhodné nepromokavé boty či gumáky. Vše je dobré podepsat. Děti jsou venku dopoledne zpravidla 2 hodiny, proto je oblékejte podle počasí, aby neprostydly nebo se nepřehřály. Náhradní oblečení je vhodné mít v šatně. Podle doporučení MŠMT – rodiče nemají vstupovat do tříd, zdržujte se v MŠ co nejkratší dobu. Výjimku máme pouze u nově docházejících dětí při adaptaci.

Školnice, paní V. Fléglová a uklízečka paní K. Plesktová se starají o pořádek a čistotu v celé MŠ. Při režimových činnostech – oblékání, stravování – pomáhají učitelkám s dětmi.

Všechny informace o provozu mateřské školy jsou napsány ve Školním řádu, který je vyvěšen na nástěnce proti hlavním dveřím. Sledujte informace o akcích na vstupních dveřích a na nástěnkách, popř. v listu Mateřinka a na nových webových stránkách: www.materskaskoladobre.cz.

Jaký program čeká na děti v prvních zářijových dnech – „Pohádkové září“. Motivací pohádek budeme děti seznamovat s novým prostředím a s kamarády tak, aby se pro ně školka stala příjemná a byly zde spokojené. Určitě se pak i ti nejmenší s radostí zapojí do všech činností. Při zvykání dítěte na nové prostředí umožňujeme pobyt rodiče s dítětem ve školce. Dítě si může přinést i svou oblíbenou hračku. V naší školce si děti denně hrají, hrajeme pohybové i didaktické hry. Procvičujeme správné držení kreslícího náčiní, zveme divadla, snažíme se stále poznávat něco nového. Pravidelně chodíme na vycházky, využíváme prostředí zahrady i dopravního hřiště. Děti vedeme k tvořivosti, soustředění, poznávání, spolupráci a ohleduplnosti. Učíme se být zodpovědní za své chování a dodržovat Pravidla třídy, o kterých společně diskutujeme. Hodně času budeme trávit venku. Pro starší a prostřední děti máme objednaný pracovní sešit „Kuliferda, s kterým budeme pracovat. Předplatné na rok je 99,- Kč u Broučků a 240,-Kč u Sluníček – zaplaťte ho, prosím, ve svých třídách do 11.9.

Během září budeme zjišťovat výslovnost dětí. Rodiče starších dětí, které neumí ještě správně vyslovovat všechny hlásky, by měli požádat dětského lékaře o vyšetření u logopeda. Zde ve školce provádím individuální cvičení správné výslovnosti zpravidla ve středu. Rodiče mohou být přítomni. Bez Vaší pomoci a cvičení správné výslovnosti doma je malá naděje na úspěch.

AKCE v září:

Ve čtvrtek 9. 9. – Plavání předškoláků – odchod z MŠ v 6,30 na linkový autobus

V pátek 10. 9. v 9 hod. jdeme se staršími dětmi na výstavu hub ke Světlíkovým do aRochy

Ve středu 15. 9. – Schůzka rodičů nových dětí – v 15,30 hod.

Ve středu 15. 9. – Schůzka pro všechny rodiče – v 16 hod.

– logopedická pohádka „O líném jazýčku“ – termín upřesníme

POZOR ! Kód u hlavních dveří Vám sdělí učitelka nebo školnice. Z důvodu bezpečnosti ho nesdělujte nikomu cizímu a při otvírání dveří nevpouštějte do školky nikoho cizího!

Prosíme rodiče o vyplnění Dotazníčku o změnách a vrácení.

Na spolupráci s Vámi se těší

Mgr. V. Paštiková s kolektivem Mateřské školy v Dobrém

Sponzoři