Zápis do MŠ

Seznam přijatých dětí od 1.9.2023 :

rozhodnuti_seznam_prijatych (1)

PŘIJETÍ DO MŠ

Zápis do Mateřské školy Dobré pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na Zápis do Mateřské školy Dobré, který se bude konat ve středu 3. 5. 2023 od 8:00 do 15:30 hodin. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je zapotřebí podat osobně.

Žadatel musí doložit:

vyplněnou žádost zákonného zástupce o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dostupná na webových stránkách školy – ZÁLOŽKA DOKUMENTY nebo fyzicky na místě)

rodný list dítěte

potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (formulář je dostupný na webových stránkách školy – ZÁLOŽKA DOKUMENTY) nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci

průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením

Pozn.: doklad o řádném očkování se nevyžaduje od dětí, které budou plnit povinnost předškolního vzdělávání, tj. ty, které dovrší věku pěti let do 31. 8. 2023 (včetně dětí s odkladem školní docházky).

Správnost údajů o spádovosti trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Další informace

Pokud nebude mít podaná žádost předepsané náležitosti, škola žadatele vyzve k jejich odstranění a poskytne mu přiměřenou lhůtu. V takovém případě bude správní řízení přerušeno.

Přidělení registračního čísla:

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých/nepřijatých dětí.

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Možnost vyjádřit se k podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 17. 5. 2023 v době od 9:30 – 15:00 hodin v kanceláři ředitelky školy, Dobré 139.

Oznámení rozhodnutí (přijat x nepřijat) bude provedeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách školy dne 30. 5. 2023.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

Další postup pro rodiče přijatých dětí:

Rodiče budou pozváni v průběhu měsíce června na 1. rodičovskou schůzku, na které budou seznámeni s důležitými informacemi z hlediska organizace provozu mateřské školy, obdrží vytištěné dokumenty k vyplnění (přihláška ke stravování, informovaný souhlas, zmocnění k vyzvedávání dítěte atd.). Domluví si způsob adaptace svého dítěte a konkrétní termín jeho nástupu do mateřské školy.

Rodiče se seznámí se Školním vzdělávacím programem, Školním řádem mateřské školy a Vnitřním řádem školní jídelny.

Rodiče budou mít prostor klást případné dotazy.

Doplňující informace:

úplata za předškolní vzdělávání činí 300 Kč za měsíc a dítě, osvobozeni od placení mohou být jen děti, jejichž rodiče pobírají dávku v hmotné nouzi, úplatu za předškolní vzdělávání upravuje Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v § 6, úplata za předškolní vzdělávání se platí ode dne, ke kterému je dítě přijato ke vzdělávání v MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dobré ve školním roce 2023/2024

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.

Termín Zápisu je stanoven na 3. 5. 2023.

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 v tomto pořadí:

1) Děti, které mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu (v případě cizinců místo pobytu), seřazené od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí dle školského rejstříku.

2) Děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) mimo školský obvod mateřské školy seřazené od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí dle školského rejstříku.

V případě shody stejného data narození dítěte rozhodne o jeho přijetí losování.

Školský obvod spádové mateřské školy tvoří obce Dobré, Hlinné, Kamenice, Chmeliště, Šediviny, Rovné.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti do mateřské školy zapsat. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182 Školského zákona (§182 a).