Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DOBRÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na Zápis do Mateřské školy Dobré, který se bude konat v pondělí 6. 5. 2024 od 8:00 do 15:30 hodin v budově Mateřské školy, Dobré 139.  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podat:

a) osobně,

b) poštou,

c) datovou schránkou,

d) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud dojde k podání jiným způsobem (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Žadatel musí doložit:

1. vyplněnou žádost zákonného zástupce o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dostupná na webových stránkách školy – ZÁLOŽKA DOKUMENTY nebo fyzicky na místě)

2. rodný list dítěte

3. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (formulář je dostupný na webových stránkách školy – ZÁLOŽKA DOKUMENTY) nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci

4. průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

5. doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Pozn.: doklad o řádném očkování se nevyžaduje od dětí, které budou plnit povinnost předškolního vzdělávání, tj. ty, které dovrší věku pěti let do 31. 8. 2024 (včetně dětí s odkladem školní docházky).

Správnost údajů o spádovosti trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

DALŠÍ INFORMACE

Pokud nebude mít podaná žádost předepsané náležitosti, škola žadatele vyzve k jejich odstranění a poskytne mu přiměřenou lhůtu. V takovém případě bude správní řízení přerušeno.

Přidělení registračního čísla:

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých/nepřijatých dětí.

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí budou mít všichni účastníci přijímacího řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Možnost vyjádřit se k podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 20. 5. 2024 v době od 8:00 – 15:00 hodin v kanceláři ředitelky školy, Dobré 139. Účastníkům, jejichž žádosti nebude vyhověno, bude umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu).

Oznámení rozhodnutí (přijat x nepřijat) bude provedeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách školy dne 3. 6. 2024. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

Postup pro rodiče přijatých dětí:

Rodiče budou pozváni v průběhu měsíce června na 1. rodičovskou schůzku, na které budou seznámeni s důležitými informacemi z hlediska organizace provozu mateřské školy, obdrží vytištěné dokumenty k vyplnění (přihláška ke stravování, informovaný souhlas, zmocnění k vyzvedávání dítěte atd.). Domluví si způsob adaptace svého dítěte a konkrétní termín jeho nástupu do mateřské školy.

Rodiče se seznámí se Školním vzdělávacím programem, Školním řádem mateřské školy a Vnitřním řádem školní jídelny. Rodiče budou mít prostor klást případné dotazy.

Doplňující informace:

Úplata za předškolní vzdělávání činí 300 Kč za měsíc a dítě, osvobozeni od placení mohou být jen děti, jejichž rodiče pobírají dávku v hmotné nouzi, úplatu za předškolní vzdělávání upravuje Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v § 6, úplata za předškolní vzdělávání se platí ode dne, ke kterému je dítě přijato ke vzdělávání v MŠ.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ DOBRÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

  1. Přednostně se přijímají děti, které k 31.08.2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku, v pořadí od nejstarších po nejmladší, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. (týká se to spádových dětí narozených 31.08.2021 a dříve)

  2. Děti, které k 31.01.2025 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, v pořadí od nejstarších po nejmladší, do výše stanoveného počtu.   (týká se to spádových dětí narozených v rozmezí 01.09.2021 – 31.01.2022)

  3. Děti, které k 31.08.2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku, v pořadí od nejstarších po nejmladší, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, mimo příslušný školský obvod, do výše stanoveného počtu. (týká se to nespádových dětí narozených 31.08.2021 a dříve)

  4. Ostatní děti v pořadí od nejstarších po nejmladší, do výše stanoveného počtu.

V případě shody stejného data narození dítěte rozhodne o jeho přijetí losování.

Pro školní rok 2024/2025 je počet volných míst 25, přičemž ředitel školy může počet přijímaných dětí snížit:

  • V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami se počet přijímaných dětí bude snižovat podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
  • V případě, přijetí dětí mladších tří let bude snížen celkový počet přijímaných dětí v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 výše uvedené vyhlášky.

Školský obvod spádové mateřské školy tvoří obce Dobré, Hlinné, Kamenice, Chmeliště, Šediviny, Rovné.

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti do mateřské školy zapsat. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182 Školského zákona (§182 a).