Charakteristika

O NÁS

Mateřská škola Dobré funguje od roku 1982. Je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Dobré. Kapacita školy je 64 dětí a provozní doba je od 6,00 do 16,00 hodin. Nachází se v klidné části obce v pěkném prostředí, obklopena zelení a rozlehlou zahradou, kterou budeme postupně dovybavovat dalšími herními prvky. V současné době zde děti mají k dispozici tobogán, dřevěný vláček, pískoviště, skluzavky, houpačky, dopravní hřiště, trampolínu, vyvýšené záhony. Nově zde byl umístěn edukační panel, tabule na kreslení a pítko, byla instalována vodní cesta a hmatový chodník. Budova je jednopatrová, v přízemí se nachází třída Sluníček (pro děti 5–7leté), tělocvična, šatny, ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny, školní kuchyň. V prvním patře je třída Motýlků (pro děti 2–4leté) a Broučků (pro děti 3–6leté), kabinet pomůcek, místnost pro individuální práci. Vnitřní prostory mateřské školy včetně tělocvičny poskytují dětem dostatečný prostor pro každodenní pohybové aktivity. Všechny třídy jsou vybaveny dětským nábytkem, zdravotně hygienickým zařízením (umývárny, toalety), lehátky a matracemi. V umývárně dětí v 1. patře proběhla o prázdninách 2023 kompletní rekonstrukce. Průběžně dokupujeme hračky a didaktické pomůcky, které jsou dětem volně přístupné. Ve dvou třídách děti využívají rovněž IT technologie prostřednictvím výukových programů na tabletech.

Výchovně vzdělávací proces zajišťuje šest kvalifikovaných učitelek a dvě asistentky pedagoga, které uplatňují pedagogický styl s aktivní spoluúčastí dětí a podporou jejich samostatného rozhodování. Usilujeme o vytvoření příjemného a bezpečného prostředí, ve kterém budou děti prostřednictvím vlastních prožitků přirozeně a nenásilně rozvíjet svou osobnost, samostatnost, schopnosti a dovednosti. Naší prioritou je kromě poskytování vysoce kvalitního předškolního vzdělávání také otevřená komunikace a spolupráce všech aktérů, tzn. dětí a jejich rodičů, pedagogických i nepedagogických pracovníků, zřizovatele a dalších partnerů školy.

Při plánování vzdělávací nabídky ve všech třídách vycházejí učitelky z nově zpracovaného Školního vzdělávacího programu Spolu v kouzelném světě, jehož vzdělávací obsah je společný pro všechny věkové skupiny dětí a je rozdělen do čtyř integrovaných bloků:

· KOUZLO OSOBNOSTI

· KOUZELNÁ PŘÍRODA

· KOUZLA TRADIC A POHÁDEK

· KOUZELNÉ PROSTŘEDÍ

Flexibilní uspořádání integrovaných bloků umožňuje učitelkám vybírat si dílčí témata volně z kteréhokoliv z nich a zařazovat je v různých obdobích školního roku, dle potřeb dětí, na základě aktuální situace ve třídě, přírodě atd. Názvy dílčích témat uvedených v ŠVP si mohou učitelky upravovat či měnit.

Časový prostor pro jejich realizaci je otevřený a dostatečně volný, aby bylo možné reagovat na aktuální situace, zájmy a potřeby dětí. Jednotlivé obsahy se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují, a ukazují tak na neustálou přítomnost všech oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Třídní učitelky tvoří třídní vzdělávací programy (TVP) vycházející ze vzdělávacího obsahu ŠVP. Volí si témata podle vlastního uvážení, potřeb a specifik třídního kolektivu. Kladou důraz na jejich provázanost s reálným životem a zkušenostmi dětí, respektují jejich zájmy. Během školního roku nemusí být vyčerpána všechna dílčí témata, naopak mohou být zařazena i témata neuvedená v ŠVP.

Podle individuálních zájmů mohou děti navštěvovat v době odpoledního odpočinku 1x za 14 dní kroužek angličtiny, vaření, hudebně–pohybový, logopedické prevence, výtvarně-přírodovědný nebo turisticko–běžecký. V případě volné kapacity se mohou děti účastnit také různých koncertů, exkurzí a výstav (společně s třídou Sluníček), ale i kurzu plavání a lyžování.