Nadstandardní péče

Nadstandardní péče

Naše mateřská škola nabízí speciálně pedagogickou péči všem dětem s potřebou podpůrných opatření. Kvalitu jejich vzdělávání a míru začlenění do kolektivu vrstevníků zvyšuje přítomnost asistentek pedagoga i používání zakoupených pomůcek. Tři učitelky s příslušnou kvalifikací navíc realizují na základě doporučení školského poradenského zařízení pravidelnou individuální práci s jednotlivci, kterou zaměřují na podporu jejich zrakových a sluchových funkcí, rozvoj rozumových schopností, grafomotorických a komunikativních dovedností. Realizovaná podpůrná opatření a jejich vyhodnocování průběžně sdílíme v pedagogickém týmu. Osobní konzultace se zákonnými zástupci přispívají k jejich lepší informovanosti, posilují vzájemnou důvěru a otevřenou spolupráci.