XXV. 1. Mateřinka – září 2020

18.9.2020Mateřinka

Vítáme Vás v novém školním roce. Všichni se těšíme na děti a doufáme, že provoz nenaruší žádný „kovid“. Zatím roušky u rodičů nepožadujeme, ale sledujte nástěnky, protože v MŠ se musíme řídit podle „semaforu“. Pokud bude oranžová, roušky musí všichni návštěvníci nosit.  Školka je připravená, vyzdobená a opravená.

 Provoz v mateřské škole je od 6,00 hod. a prodloužený do 16,30 hod. Děti se scházejí dole v 1. třídě.

Děti z 2. a 3. třídy odcházejí v 7,00 hod. nahoru do svých tříd. Děti voďte nejpozději do 8,00 hod., protože potom dětem začíná řízený program, ranní cvičení a školka se zamyká. Nejvhodnější dobou vyzvedávání dětí po obědě je ve 12,00 hod.(čekejte na chodbě)  a odpoledne po 14,00 hod. Po předchozí dohodě s učitelkou lze výjimečně přivézt a odvézt dítě kdykoliv podle potřeby rodiny. Rodiče nebo jejich zástupci předávají dítě učitelce osobně. Učitelka předá dítě pouze rodičům nebo těm, koho rodiče písemně pověřili zmocněním. 

Děti jsou rozděleny ve třech třídách. Pro nejstarší děti od pěti do šesti let je 1. třída „Sluníček“, pro středňáky od třech do pěti let je nahoře 2. třída „Broučků“. Pro nejmladší děti od dvou do třech let je nahoře 3. třída „Motýlků“.         
Dole se „Sluníčky“ bude pracovat třídní učitelka Andrea Pultrová, Klára Cvejnová a asistentka Ivana Zangeová. Nahoře s „Broučky“ budou pracovat třídní učitelky Míša Jiříčková, Petra Šestáková a asistentka Nikola Serbousková.  S „Motýlky“ bude pracovat třídní učitelka Michaela Šponiarová, ředitelka Vladimíra Paštiková a chůva Milada Myšková. S pobytem venku bude pomáhat další učitelka Nikola Serbousková.

Dopoledne si děti hrají, svačí, poznávají, kreslí, zpívají, cvičí, vyrábějí, učí se apod. Po sobě si uklízejí hračky a věnují se organizované činnosti. Předškoláci mají podle Školského zákona povinnou předškolní docházku, a to od 8 do 12 hodin. Nepřítomnost dítěte rodiče omluví písemně na omluvném listě. Kromě toho budou děti pracovat na stanovištích, kde plní různé úkoly podle týdenních námětů. Informace o programu týdne – Týdenní plán – najdete na nástěnce u každé třídy a na webových stránkách. Školní vzdělávací program, kde jsou informace o programu v celém roce, najdete na chodbě ve skříňce před ředitelnou, kde můžete nahlédnout.  V letošním roce jsme se přihlásili již podruhé do cvičebního programu „Sokol“, abychom měli více pohybu, a od kterého jsme dostali pracovní listy pro děti. S dětmi budeme plnit různé sportovní aktivity a odměňovat je samolepkami.

Předškoláci chodí v úterý dopoledne na dlouhé turistické vycházky a pravidelně odpoledne mají kroužky „ŠKOLÁČKU“. Zde půlhodinu odpočívají při pohádce a učí se i samy vyprávět pohádky. Leží na molitanové podložce, na kterou přineste povlak o rozměrech 140×60 cm. Ten, prosím, podepište, označte rub a líc (např. obrázkem) a ihned přineste. Po chvíli odpočinku se děti věnují v kroužcích různým činnostem. Pokud usnou, necháme je spát. Kroužky jsou různé – angličtinka, flétnička, správná řeč, dopraváček s jízdou na DH (dopravním hřišti), kreslení a malování, tancování, pracovní činnosti, čtenářský s návštěvami knihovny apod.     
Středňáci po obědě odpočívají na koženkových molitanech nahoře ve své herně „motýlků“. Nejmladší mají rozložena lehátka. Pokud děti neusnou, budou si kreslit a věnovat se tiché činnosti. Pro Sluníčka a Broučky prosíme donést povlak o rozměru 35 x 35 cm na polštářek MŠ –  PODEPSANÝ a s „ouškem“ na zavěšení.

Docházka do mateřské školy má svá pravidla. Zástupce dítěte je povinen vždy oznámit nepřítomnost dítěte v MŠ. Odhlašovat a přihlašovat můžete: osobně ve třídě, zapsáním do sešitu u vchodu, telefonicky na č.: 494 664 102, na mobil č. 737 312 712 – lze i SMS. Pokud dítě neodhlásíte den předem, výjimečně i ráno do 6,45 hod., je mu započítáno jídlo.

Otázky týkající se stravování projednávejte s vedoucí školní jídelny pí. M. Reichrtovou. Vedoucí kuchařkou je pí. Jana Michalčíková. Když jde dítě domů v poledne a má celodenní stravování, zapište ho, prosím, na papír, zavěšený na hlavních dveřích. Rodič je povinen včas uhradit stravné. Výše stravného je vyvěšena na nástěnce v chodbě – viz Provozní řád Školní jídelny.

 Do mateřské školy patří pouze zdravé dítě. Pedagogický pracovník má povinnost odmítnout přijetí dítěte do MŠ s příznaky onemocnění v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. Zjistí-li se v průběhu dne u dítěte příznaky nemoci, jsou rodiče okamžitě vyrozuměni (prosíme pro aktuální mobil) a jsou povinni dítě neprodleně převzít. O zdraví a nemoci dostáváte letáček s informacemi, kdy do školky dítě patří a kdy ne.

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby, finance na pomůcky a akce. Žádáme pomoc – např. při opravě hraček, kol
a koloběžek, vybavení výtvarnými potřebami apod. Velký úbytek máme v papírech na kreslení – ty proto vždy vítáme. Potřeby na půl roku: toaletní papíry, antibakteriální mýdlo, papírové kapesníčky, ubrousky, vlhčené ubrousky nebo igelit.sáčky, lepidlo, balík papíru a Kč na Vv pomůcky, od 2letých bryndáčky. 

V šatně se děti musí převlékat do čistého oblečení do herny a musí mít bačkorky s bílou podrážkou. Na zahradu jsou nutné jiné kalhoty, které si dítě může zašpinit. Za deště je třeba pláštěnka a nepromokavé boty. Vše je dobré podepsat. Děti jsou venku denně za každého počasí, dopoledne zpravidla 2 hodiny, odpoledne nejméně 1 hodinu. Proto sledujte počasí. Náhradní oblečení je vhodné. Do třídy vstupujte pouze bez bot a zdržujte se v MŠ co nejkratší dobu – doporučení MŠMT.

Školnice, pí. V. Fléglová a uklízečka pí K. Pleskotová se starají o pořádek a čistotu v celé MŠ. Při režimových činnostech – oblékání, stravování – pomáhají dětem. 

Podmínky provozu jsou stanoveny ve Školním řádu, který je závazný pro zaměstnance, děti a zákonné zástupce. Je vyvěšen na nástěnce proti hlavním dveřím. Sledujte informace o změnách, akcích na vstupních dveřích a na nástěnkách, popř. v listu Mateřinka a webových stránkách: www.msdobre.webnode.cz.

 Jaký program čeká na děti v prvních zářijových dnech? Nové děti budeme seznamovat s novým prostředím a s kamarády tak, aby se pro ně školka stala příjemná a byly zde spokojené. Určitě se pak i ti nejmenší s radostí zapojí do všech činností. Při zvykání dítěte na nové prostředí umožňujeme na nezbytně nutnou dobu pobyt rodiče s dítětem ve školce. Dítě si může přinést i svou oblíbenou hračku. V naší školce si děti denně hrají. Hrajeme si pohybové i didaktické hry, procvičujeme správné držení kreslícího náčiní, jezdíme na divadla, snažíme se stále poznávat něco nového. Hodně času budeme trávit venku. Pravidelně chodíme na vycházky, využíváme prostředí zahrady i dopravního hřiště. Děti vedeme k tvořivosti, soustředění, samostatnosti, spolupráci a ohleduplnosti. Učíme děti být zodpovědné za své chování a dodržovat PRAVIDLA TŘÍDY, o kterých společně diskutujeme. Od tohoto týdne budou předškoláci jezdit na plavání až do listopadu 1x týdně. Pro starší děti máme objednaný pracovní sešit „Kuliferda, s kterým budeme pracovat jak dopoledne, tak i na kroužcích.  Předplatné na rok je 216,-Kč a zaplaťte ho, prosím, do 10. září.   

 Během září budeme zjišťovat výslovnost dětí. Rodiče starších dětí, které neumí ještě správně vyslovovat všechny hlásky, by měli požádat dětského lékaře o vyšetření u logopeda. Zde ve školce provádím individuální cvičení správné výslovnosti zpravidla ve středu. Rodiče mohou být přítomni. Bez Vaší pomoci a cvičení správné výslovnosti doma je malá naděje na úspěch. 

 AKCE v září:

Ve čtvrtek 3. 9. – Plavání předškoláků – odchod z MŠ v 7,10 na plac a každý další čtvrtek

Ve středu 16. 9. – Schůzka rodičů nových dětí – v 15 hod.

Ve středu 16. 9. – Schůzka pro všechny rodiče – v 16 hod.

V říjnu – sběr papíru – rozdělujte: 1)noviny a časopisy a 2) ostatní papír (za 1) dostaneme více korun).

V září chodíme se staršími dětmi na výstavu hub ke Světlíkovým do aRochy – den upřesníme na dveřích.

 Děkujeme pí. Kolomazníkové za donesený papír.

POZOR ! Kód u hlavních dveří Vám sdělí učitelka nebo školnice. Nesdělujte ho nikomu cizímu a při otvírání dveří nevpouštějte do školky nikoho cizího – z důvodu bezpečnosti dětí!  

 Prosíme rodiče o vyplnění Dotazníčku o změnách a vrácení.

Pokud se chcete na něco zeptat, domluvte se se mnou na tel.: 604 48 59 21, ráda odpovím na všechny Vaše otázky.

 Na spolupráci s Vámi se těší

Mgr. V. Paštiková s kolektivem MŠ Dobré 

Sponzoři