XXIII. 1. Mateřinka – září 2018

1.9.2018Mateřinka

Vážení rodiče!

Chceme Vám předat několik informací. 3. Září uvítáme Vaše děti v novém školním roce. Školka je pro děti zase více zútulněná, vloni se upravovalo v 1. patře a letos je zmodernizované přízemí – osvětlení, radiátory, okna a navíc ještě umývárna.  Další úpravy – na zahradě – budou následovat, protože jsme získali peníze (500 tis. Kč) na projekt „Přírodní zahrada“ od MŽP.

Dále Vás chceme informovat o školních předpisech. 

Provoz v mateřské škole je od 6,15 hod. do 16,00 hod. Děti se scházejí dole v 1. třídě. Děti 

z 2. třídy odcházejí v 7,10 hod., z 3. třídy v 7,30 hod. nahoru do svých tříd. Děti voďte, prosím, do 8,00 hod., protože potom začíná ranní cvičení. Nejvhodnější dobou vyzvedávání dětí po obědě je od 12,00 hod. a odpoledne od 14,30 hod. Po předchozí dohodě s učitelkou lze přivézt a odvézt dítě kdykoliv podle potřeby rodiny. Rodiče nebo jejich zástupci předávají dítě učitelce osobně. Učitelka předá dítě pouze rodičům nebo těm, koho rodiče písemně pověřili zmocněním.  

Děti jsou rozděleny ve třech třídách. Pro děti od třech do šesti let je 1. třída „sluníček“ a nahoře 2. třída „broučků“. Pro dvouleté je 3. třída „motýlků“. Se „sluníčky“ bude pracovat třídní učitelka Bc. Iva Bašková, asistentka Ivana Zangeová a Mgr. Vladimíra Paštiková. S „broučky“ budou pracovat třídní učitelka Mgr. Tereza Andršová, která je zástupkyní ředitelky, učitelka Michaela Jiříčková a asistentka Marie Piskorová. S „motýlky“ bude pracovat třídní učitelka Michaela Šponiarová a chůva Milada Myšková.  

Dopoledne si děti hrají, kreslí, zpívají, cvičí, svačí, vyrábějí, učí se apod. Po úklidu hraček si sednou do kroužku na polštářky, na které Vás prosíme o povlak o rozměru 35 x 35 cm, předškoláci v rohu s ouškem na zavěšení. Mladší děti ouško nepotřebují, protože polštářky vhazují do skříňky. Předškoláci mají podle novely Školského zákona od 1.9.2017 povinnou předškolní docházku, a to od 8 do 12 hodin. Povinností rodičů je vodit dítě denně a nepřítomnost omluvit písemně na Omluvném listě. Kromě hry budou předškoláci pracovat na stanovištích, kde budou plnit různé úkoly, aby se připravovali na základní školu. Předškoláci a starší děti jsou organizováni samostatně v úterý dopoledne, kdy chodí na dlouhé turistické vycházky a denně odpoledne, protože mají půlhodinový odpočinek dole v 1. třídě při pohádce učitelky a samy se učí vyprávět pohádky. Leží na molitanové podložce, na kterou dítě musí mít svůj povlak o rozměrech 140×60 cm. Ten, prosím, ušijte, označte rub a líc (obrázkem) a hned přineste. Pokud se chcete poradit, domluvte se s pí. školnicí. Po chvíli odpočinku se děti věnují v kroužcích různým činnostem (pokud neusnou). S obsahem kroužků budete seznámení na schůzce. Mladší děti po obědě odpočívají na lehátkách nahoře v herně „motýlků“. Lehátka jsou rozložena v jedné místnosti, ve druhé si budou hrát ty děti, které neusnou.  

Docházka do mateřské školy má svá pravidla. Zástupce dítěte je povinen vždy oznámit nepřítomnost dítěte v MŠ den předem, výjimečně ráno do 6,45 hod. Odhlašovat a přihlašovat můžete: osobně ve třídě, zapsáním do sešitu u vchodu, telefonicky na č.: 494 664 102–ne SMS, na mobil telefonicky i SMS  737 312 712, Pokud dítě neodhlásíte včas, je mu započítáno jídlo.

Otázky týkající se stravování projednávejte s vedoucí školní jídelny pí. M. Reichrtovou. Když jde dítě domů v poledne a má celodenní stravování, zapište ho, prosím, na papír, zavěšený na hlavních dveřích. Rodič je povinen včas uhradit stravné. Výše stravného je vyvěšena na nástěnce v chodbě – viz Provozní řád Školní jídelny.

Do mateřské školy patří pouze dítě zdravé, a to v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. Zjistí-li se v průběhu dne u dítěte příznaky nemoci, jsou rodiče okamžitě vyrozuměni a jsou povinni dítě neprodleně převzít.

Sběr papíru proběhne od 1.– 3 října, takže starý papír už můžete shromažďovat. Za výtěžek přispíváme na akce dětí.

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby a finance na akce. Žádáme pomoc při opravě hraček, kol a koloběžek, vybavení výtvarnými potřebami apod. Velký úbytek máme v papírech na kreslení – 

ty proto vždy vítáme. Potřeby na půl roku: toaletní papíry, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky, ubrousky, vlhčené ubrousky, igelitové sáčky, od starších – lepidlo, balík papíru a od dvouletých bryndáčky.

V šatně se děti musí převlékat do oblečení do herny a musí mít bačkorky s bílou podrážkou. Na zahradu dávejte dětem kalhoty, které si  může zašpinit. Za deště je nutná pláštěnka a jsou vhodné nepromokavé boty. Vše, prosím, podepište. Děti jsou venku dopoledne nejméně 2 hodiny, proto je oblékejte podle počasí, aby neprostydly nebo se nepřehřály. Náhradní oblečení je vhodné.

Školnice, paní V. Fléglová a uklízečka paní K. Pleskotová se starají o pořádek a čistotu v celé MŠ. Při režimových činnostech pomáhají dětem. Do třídy vstupujte pouze bez bot.

Všechny informace o provozu mateřské školy jsou napsány ve Školním řádu, který je vyvěšen na nástěnce proti hlavním dveřím. Sledujte informace o akcích na vstupních dveřích a na nástěnkách, popř. v listu Mateřinka a webových stránkách: www.msdobre.webnode.cz. 

Jaký program čeká na děti v prvních zářijových dnech? Nové děti budeme seznamovat s novým prostředím a s kamarády tak, aby se pro ně školka stala příjemná a byly zde spokojené. Určitě se pak i ti nejmenší s radostí zapojí do všech činností. Při zvykání dítěte na nové prostředí umožňujeme pobyt rodiče s dítětem ve školce. Dítě si může přinést i svou oblíbenou hračku. V naší školce si děti denně hrají, hrajeme pohybové i didaktické hry. Procvičujeme správné držení kreslícího náčiní, jezdíme na divadla, snažíme se stále poznávat něco nového. Pravidelně chodíme na vycházky, využíváme prostředí zahrady i dopravního hřiště. Děti vedeme k tvořivosti, soustředění, samostatnosti, spolupráci a ohleduplnosti. Učíme se být zodpovědní za své chování a dodržovat Pravidla třídy, o kterých společně diskutujeme. Pracujeme podle Týdenního plánu, který je vyvěšen u dveří herny. Hodně času budeme trávit venku.

Od října budeme jezdit na dětská představení i do Pelclova divadla do RK. 

Divadlo v MŠ „O kamarádství“ je ve čtvrtek 20. 9. v 8, 45 hodin.

Informace o plavání předškoláků Vám včas sdělíme.  

Pro starší děti máme objednaný časopis „Sluníčko“, s kterým budeme pracovat hlavně dopoledne a na kroužcích. Vždy po měsíci si ho odnesou domů. Předplatné je 385,-Kč na rok a zaplaťte ho, prosím, ve svých třídách do 11. září. Děkujeme.   

Během září budeme zjišťovat výslovnost dětí. Rodiče starších dětí, které neumí ještě správně vyslovovat všechny hlásky, by měli požádat dětského lékaře o vyšetření u logopeda. Zde ve školce provádíme také individuální cvičení správné výslovnosti, ale bez Vaší pomoci a cvičení správné výslovnosti doma je malá naděje na úspěch.  

V úterý 18. 9. bude Schůzka rodičů, na které vás seznámíme s režimem dne, s akcemi, s náplní kroužků, se stravováním a Školním řádem, kde žádáme jednoho z rodičů o podpis. 

POZOR ! Kód u hlavních dveří Vám sdělí učitelka nebo školnice. Z důvodu bezpečnosti ho nesdělujte nikomu cizímu.  Do mateřské školky nevpouštějte nikoho cizího!   

Prosíme rodiče o vyplnění Dotazníčku o změnách a vrácení.  

Na práci s dětmi a na spolupráci s Vámi se těší

Mgr. V. Paštiková s kolektivem školy  

Sponzoři