XXII. Mateřinka – září 2016

1.9.2016Mateřinka

Vážení rodiče!

Začíná nový školní rok. Těšíme se, že vaše děti zde prožijí krásné chvíle a mnohé věci se naučí.

Provoz v mateřské škole je od 6,15 hod. do 16,00 hod. Děti se scházejí dole v 1. třídě. Děti z horních tříd přecházejí po 7 hod. nahoru. Děti voďte do 8,00 hod., protože potom dětem začíná ranní cvičení. Nejvhodnější dobou vyzvedávání dětí po obědě je ve 12,00 hod. a odpoledne po 14,30 hod. Po předchozí dohodě s učitelkou lze přivézt a odvézt dítě kdykoliv dle potřeby rodiny. Rodiče nebo jejich zástupci předávají dítě učitelce osobně.  Učitelka předá dítě pouze rodičům nebo těm, koho rodiče písemně pověřili. 

V naší mateřské škole máme děti rozděleny ve třech třídách: 2 jsou věkově smíšené a 1 pro dvouleté. Předškoláci jsou organizováni v denním režimu také samostatně, a to v úterý dopoledne na turistické vycházky a 4x odpoledne z důvodu přípravy na vstup do ZŠ. Dole je 1. třída „sluníček“nahoře je 2. třída „broučků“ a 3. třída „motýlků“. Se „sluníčky“ bude pracovat třídní učitelka Nikola Kábrtová, asistentka Ivana Zangeová a já. S „broučky“ budou pracovat třídní učitelka Tereza Andršová, která je mou zástupkyní a učitelka Jana Kratochvílová. S „motýlky“ bude pracovat třídní učitelka Jana Kratochvílová, učitelka Nikola Kábrtová a chůva Milada Myšková.

Dopoledne si děti hrají, kreslí, vyrábějí dle vlastního výběru a podle úkolů na STANOVIŠTÍCH. Po úklidu hraček si sednou do společného kruhu na polštářky, na které přineste povlak o rozměru 35 x 35 cm + předškoláci v rohu s ouškem na zavěšení. Mladší děti ouško nepotřebují,   polštářky vhazují do bedny. Odpoledne budou mladší děti odpočívat na lehátkách nahoře v herně  „motýlků“. Lehátka jsou rozložena v jedné místnosti, ve druhé si budou hrát ty děti, které neusnou. Předškoláci budou odpočívat dole v 1. třídě „sluníček“ při pohádce na molitanových podložkách. Potom se budou věnovat organizované činnosti, která slouží jako příprava na školu (školáček). „Školáček“ začne 19. září a o jejich obsahu Vás budeme informovat na rodičovské schůzce. Molitanovou podložku máme zde, ale každé dítě musí mít svůj povlak o rozměrech 140×60 cm. Ten, prosím ušijte, označte rub a líc (obrázkem nebo značkou) a hned přineste. Pokud se chcete poradit, domluvte se s pí. školnicí. 

Docházka do mateřské školy má svá pravidla. Zástupce dítěte je povinen vždy oznámit nepřítomnost dítěte v MŠ. Odhlašovat a přihlašovat můžete: osobně ve třídě, zapsáním do sešitu u vchodu, telefonicky na č.: 494 664 102, na mobil č. 737 312 712 telefonicky nebo SMS. Pokud dítě neodhlásíte, je mu počítáno jídlo.

Otázky týkající se stravování projednávejte s vedoucí školní jídelny pí. M. Reichrtovou. Jídlo se odhlašuje den předem, při onemocnění nejpozději do 6,45 hod. Když jde dítě domů v poledne a má celodenní stravování, zapište ho, prosím, na papír, zavěšený na hlavních dveřích. Rodič je povinen včas uhradit stravné. Výše stravného je vyvěšena na nástěnce v chodbě – viz Provozní řád Školní jídelny.

Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé. Pedagogický pracovník má právo odmítnout přijetí dítěte do MŠ s příznaky onemocnění v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. Zjistí-li se v průběhu dne u dítěte příznaky nemoci, jsou rodiče okamžitě vyrozuměni. 

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby, finance na pomůcky, žádáme pomoc při opravě hraček, vybavení výtvarnými potřebami apod. Velký úbytek máme v papírech na kreslení – ty proto vždy vítáme.

Prosíme o donesení potřeb na 1. půl roku: 2 toaletní papíry, papírové kapesníčky, ubrousky, vlhčené ubrousky, igelitové sáčky, od starších – lepidlo, balík papíru a 300,- Kč na různé pomůcky, od nejmladších bryndáčky a 150,- Kč.

Školnice, paní V. Fléglová a uklízečka paní K. Pleskotová se starají o pořádek a čistotu v celé MŠ. Při režimových činnostech pomáhají dětem. Do třídy vstupujte pouze bez bot.

Všechny informace o provozu mateřské školy jsou napsány ve Školním řádu, který je vyvěšen na nástěnce proti hlavním dveřím. Sledujte informace o akcích, které pro vás, rodiče, vystavujeme na vstupních dveřích nebo na nástěnkách u vchodu, v šatně, popř. uvedeny v listu Mateřinka a webových stránkách: www.msdobre.webnode.cz.

O prázdninách se prováděly drobné opravy, koupili jsme novou ledničku do kuchyně a sušičku na prádlo. Provedli jsme zkušební požární poplach.

JJaký program čeká na děti v prvních zářijových dnech? Nové děti budeme seznamovat s novým prostředím a s kamarády tak, aby se pro ně školka stala příjemná a byly zde spokojené. Určitě se pak i ti nejmenší s radostí zapojí do všech činností. Při zvykání dítěte na nové prostředí umožňujeme pobyt rodiče s dítětem ve školce. Dítě si může přinést i svou oblíbenou hračku. 
V naší školce si děti denně hrají. Zapojujeme i další věci. S dětmi cvičíme, zpíváme, tvoříme, hrajeme pohybové i didaktické hry, kreslíme – procvičujeme správné držení kreslícího náčiní, vypravujeme si pohádky a příběhy, snažíme se stále poznávat něco nového. Pravidelně chodíme na vycházky, využíváme prostředí zahrady i dopravního hřiště. Děti vedeme k tvořivosti, soustředění, samostatnosti, spolupráci a ohleduplnosti. Učíme se být zodpovědní za své chování, dodržovat Pravidla třídy, o kterých společně diskutujeme. Pracujeme podle Týdenního plánu, který je vyvěšen u dveří herny. Hodně času budeme trávit venku. 

V pátek 9. 9. jdeme se staršími dětmi na výstavu hub, kterou pořádá společnost a Rocha u Světlíkových.

V pondělí 19. září přijede divadlo do školky „Klaun Tu, Tu“, který nás poučí o dopravě.

Od října budeme jezdit na dětská představení i do Pelclova divadla do RK.

Informace o plavání předškoláků Vám včas sdělíme.

Pro starší děti máme objednaný časopis „Sluníčko“, s kterým budeme pracovat hlavně při „Školáčku“ a vždy po měsíci si ho odnesou domů. Předplatné je 385,-Kč na rok a zaplaťte ho, prosím, ve svých třídách do 9. září.   

Během září budeme zjišťovat výslovnost dětí. Rodiče starších dětí, které neumí ještě správně vyslovovat všechny hlásky, by měli požádat dětského lékaře o vyšetření u logopeda.  Zde ve školce provádím individuální nácvik správné výslovnosti zpravidla ve středu odpoledne. Rodiče mohou být přítomni. Bez cvičení správné výslovnosti doma je malá naděje na úspěch. 

Ve čtvrtek 15. 9. 2016 v 15 hod. bude Schůzka rodičů, na které vás seznámíme s akcemi, s projektem „Cepík“ s náplní kroužků, se stravováním a Školním řádem naší MŠ, kde žádáme jednoho z rodičů o podpis. 

POZOR ! Kód u hlavních dveří Vám sdělí učitelka. Z důvodu bezpečnosti ho nesdělujte nikomu cizímu.   

Prosíme rodiče o nahlášení změny tel. Dotazníček o změnách, prosím, vyplňte a vraťte. 

Na spolupráci s Vámi se těší

V. Paštiková s kolektivem školy

Sponzoři