XXI. 1. Mateřinka – září 2015

1.9.2015Mateřinka

Vážení rodiče!

Začíná nový školní rok. Těšíme se, že úpravy ve školce se budou dětem i vám líbit.

Provoz v mateřské škole je od 6,15 hod. do 16,00 hod. Děti se scházejí ráno v 1.třídě SluníčekBroučci přecházejí po 7 hod. nahoru. Děti, prosím, voďte do 8,00 hod., protože potom dětem začíná ranní cvičení. Nejvhodnější dobou vyzvedávání dětí po obědě je po 12,00 hod. a odpoledne po 14,30 hod.

Po předchozí dohodě lze přivézt a odvézt dítě kdykoliv dle potřeby rodiny.

Rodiče nebo jejich zástupci předávají dítě učitelce osobně.  Učitelka předá dítě pouze rodičům nebo těm, koho rodiče písemně pověřili. 

V naší mateřské škole máme umístěny ve dvou třídách děti věkově smíchané, aby sourozenci mohli být zařazeni spolu. Předškoláci jsou organizováni v denním režimu samostatně v úterý dopoledne na turistické vycházky a odpoledne z důvodu přípravy na vstup do ZŠ. V pátek odpoledne jsou společně. Dole je 1. třída „sluníček a nahoře je 2. třída „broučků. Se „sluníčky“ bude pracovat se mnou paní učitelka Tereza Andršová. S „broučky“ budou pracovat paní učitelky Jana Hejzlarová a Kristýna Koblásová, která je mou zástupkyní a pedagogická asistentka Ivana Zangeová.

Dopoledne si děti hrají, kreslí, vyrábějí dle vlastního výběru a dle učitelky na STANOVIŠTÍCH. Po úklidu hraček si sednou na koberec do kruhu na polštářky, které ještě nemají povlak. Prosíme, vás, rodiče, o zajištění povlaku o rozměru 35 x 35 cm + předškoláci v rohu s ouškem na zavěšení. Mladší děti ouško nepotřebují, budou polštářky vhazovat do bedny. Odpoledne budou mladší děti odpočívat na lehátkách nahoře v prostorách bývalých „motýlků“. Lehátka jsou rozložena v jedné místnosti, ve druhé si budou hrát ty děti, které neusnou. Starší děti, zpravidla předškoláci, budou odpoledne dole v 1. třídě „sluníček“. Nejdříve si odpočnou při pohádce na molitanových podložkách. Potom se budou věnovat organizované činnosti, která slouží jako příprava na školu. Kroužky začnou 14. září a o jejich obsahu Vás budeme informovat na rodičovské schůzce. Molitanovou podložku máme zde, ale každé dítě musí mít svůj povlak o rozměrech 140×60 cm. Ten, prosím ušijte, označte rub a líc (obrázkem nebo značkou) a hned přineste. Pokud se chcete poradit, domluvte se s pí. školnicí. 

Docházka do školky má svá pravidla. Zástupce dítěte je povinen vždy oznámit nepřítomnost dítěte v MŠ. Odhlašovat a přihlašovat můžete: osobně ve třídě, telefonicky na č.: 494 664 102494 664 102,  telefonicky nebo SMS 737 312 712, zapsáním do sešitu u vchodu. Pokud dítě neodhlásíte, je mu počítáno jídlo.

Otázky týkající se stravování projednávejte s vedoucí školní jídelny pí. M. Reichrtovou. Jídlo se odhlašuje den předem, při onemocnění nejpozději do 6,45 hod. Když jde dítě domů v poledne a má celodenní stravování, zapište ho, prosím, na papír, zavěšený na hlavních dveřích. Rodič je povinen včas uhradit stravné. Výše stravného je vyvěšena na nástěnce v chodbě – viz Provozní řád Školní jídelny.

Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé. Pedagogický pracovník má právo odmítnout přijetí dítěte do MŠ s příznaky onemocnění, v zájmu  zdraví ostatních dětí. Zjistí-li se v průběhu dne u dítěte příznaky nemoci, jsou rodiče okamžitě vyrozuměni.

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby, finance na pomůcky, žádáme pomoc při opravě hraček, vybavení výtvarnými potřebami apod. Velký úbytek máme v papírech na kreslení – ty proto vždy vítáme. Potřeby na 1.půl roku:

Ø      2 toaletní papíry, ubrousky, papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky, tekuté mýdlo, igelitové sáčky a lepidlo (st.děti), balík papíru a 300,- Kč na akce a na různé pomůcky.

Školnice, paní V. Fléglová a uklízečka paní K. Pleskotová se starají o pořádek a čistotu v celé MŠ. Při režimových činnostech pomáhají dětem. Do třídy vstupujte pouze bez bot, protože máme nové koberce.

Všechny informace o provozu mateřské školy jsou napsány ve Školním řádu, který je vyvěšen na nástěnce proti hlavním dveřím. Sledujte informace o akcích, které pro vás, rodiče, vystavujeme na vstupních dveřích nebo na nástěnkách u vchodu, v šatně, popř. uvedeny v listu Mateřinka a našich webových stránkách.

O prázdninách firma Kerson prováděla stavební úpravy dveří z herny do hračkárny a výměnu tří oken. Vybavili jsme 2. třídu novým nábytkem, který nám sestavili zaměstnanci OÚ pod vedením p. Flégla a zároveň kobercem i linem. Malovalo se. V obou třídách je nový výtvarný koutek na malování – s umyvadlem. Prováděly se i různé další drobné opravy.

Jaký program čeká na děti v prvních zářijových dnech? Nové děti budeme seznamovat s novým prostředím a s kamarády tak, aby se pro ně školka stala příjemná a byly zde spokojené. Určitě se pak i ti nejmenší s radostí zapojí do všech činností. Při zvykání dítěte na nové prostředí umožňujeme pobyt rodiče s dítětem ve školce. Dítě si může přinést i svou oblíbenou hračku. V naší školce si děti denně hrají. Zapojujeme i další věci. S dětmi cvičíme, zpíváme, tvoříme, hrajeme pohybové i didaktické hry, kreslíme – procvičujeme správné držení kreslícího náčiní, vypravujeme si pohádky a příběhy, snažíme se stále poznávat něco nového. Pravidelně chodíme na vycházky, využíváme prostředí zahrady i dopravního hřiště. Děti vedeme k tvořivosti, soustředění, samostatnosti, spolupráci a ohleduplnosti. Učíme se být zodpovědní za své chování, dodržovat PRAVIDLA TŘÍDY, která společně vymýšlíme. Pracujeme podle Týdenního plánu, který je vyvěšen u dveří herny. V září budeme trávit hodně času venku.

V úterý 8. 9. v 10,45 hod. přivítáme divadélko „Štafličky“, které nám zahraje pohádku „Princezna a drak “.  Vstupné je 35,- Kč. Na akce vybíráme 300,- Kč.

Všechny další akce vystavujeme u vchodu na „šaškovi“ nebo na hlavních dveřích či u třídy.

Od října budeme jezdit na dětská představení i do Pelclova divadla do RK.

Plavání předškoláků bude probíhat až v listopadu. Bližší informace Vám včas sdělíme.

Pro starší děti máme objednaný časopis „Sluníčko“, s kterým budeme pracovat hlavně při odpoledních činnostech a vždy po měsíci si ho odnesou domů. Předplatné je 385,-Kčna rok a zaplaťte ho, prosím, ve svých odděleních do 10.září.   

Během září budeme zjišťovat výslovnost dětí. Rodiče starších dětí, které neumí ještě správně vyslovovat všechny hlásky, by měli požádat dětského lékaře o vyšetření u logopeda.  Zde ve školce provádím individuální nácvik správné výslovnosti zpravidla ve středu odpoledne. Rodiče jsou vítáni. Bez Vaší spolupráce a cvičení správné výslovnosti doma je malá naděje na úspěch. 

Ve čtvrtek 17. 9. v 15 hod. bude Schůzka rodičů, na které vás seznámíme s akcemi, s náplní kroužků, se stravováním a Školním řádem naší MŠ, kde žádáme jednoho z rodičů o podpis.

POZOR ! Kód u hlavních dveří z důvodu bezpečnosti dětí nikomu nesdělujte a nikoho cizího dovnitř nepouštějte. 

Prosíme rodiče o nahlášení změny tel. Dotazníček o změnách, prosím, vyplňte a vraťte. 

 Na spolupráci s Vámi se těší

ředitelka Mgr. V.Paštiková s kolektivem školy

Sponzoři