1. Mateřinka – září 2017

1.9.2017Mateřinka

Vážení rodiče!

Vítáme Vaše děti v novém školním roce. Školka je pro děti zase více zútulněná a v 1. patře zmodernizovaná – osvětlení, radiátory a okna. Venku na zahradě jsme nechali instalovat nové herní prvky, tobogan, domeček a pískoviště pro nejmladší dětičky.

Dále Vás chceme informovat o školních předpisech.

Provoz v mateřské škole je od 6,15 hod. do 16,00 hod. Děti se scházejí dole v 1. třídě. Děti z 2. třídy odcházejí v 7,15 hod., z 3. třídy v 7,30 hod. nahoru do svých tříd. Děti voďte do 8,00 hod., protože potom dětem začíná ranní cvičení. Nejvhodnější dobou vyzvedávání dětí po obědě je
ve 12,00 hod. a odpoledne po 14,30 hod. Po předchozí dohodě s učitelkou lze přivézt a odvézt dítě kdykoliv podle potřeby rodiny. Rodiče nebo jejich zástupci předávají dítě učitelce osobně.  Učitelka předá dítě pouze rodičům nebo těm, koho rodiče písemně pověřili zmocněním. 

Děti jsou rozděleny ve třech třídách. Pro děti od třech do šesti let je 1. třída „sluníček“ a nahoře 2. třída „broučků“. Pro dvouleté je 3. třída „motýlků“. Se „sluníčky“ bude pracovat třídní učitelka Iva Bašková, asistentka Ivana Zangeová a já. S pobytem venku jim bude pomáhat další učitelka. S „broučky“ budou pracovat třídní učitelka Tereza Andršová, která je mou zástupkyní, učitelka Michaela Šponiarová a asistentka. S „motýlky“ bude pracovat třídní učitelka Michaela Jiříčková a chůva Milada Myšková. Nejmenované pracovnice teprve sháníme.

Dopoledne si děti hrají, kreslí, zpívají, cvičí, svačí, vyrábějí, učí apod. Po úklidu hraček si sednou do kroužku na polštářky, na které Vás prosíme o povlak o rozměru 35 x 35 cm, předškoláci v rohu s ouškem na zavěšení. Mladší děti ouško nepotřebují, polštářky vhazují do bedny. Předškoláci mají podle novely Školského zákona od 1.9.2017 povinnou předškolní docházku, a to od 8 do 12 hodin. Nepřítomnost dítěte rodiče omluví písemně na omluvném listě. Kromě hry budou předškoláci pracovat na stanovištích, kde budou plnit různé úkoly z důvodu přípravy na základní školu. Předškoláci jsou organizováni samostatně v úterý dopoledne, kdy chodí na dlouhé turistické vycházky a odpoledne, protože mají půlhodinový odpočinek dole v 1. třídě při pohádce učitelky, samy se učí vyprávět pohádky. Leží na molitanové podložce, na kterou dítě musí mít svůj povlak o rozměrech 140×60 cm. Ten, prosím, ušijte, označte rub a líc (obrázkem) a hned přineste. Pokud se chcete poradit, domluvte se s pí. školnicí. Po chvíli odpočinku se děti věnují v kroužcích různým činnostem (pokud neusnou). Je to angličtinka, flétnička, správná řeč, kreslení, malování, tancování, pracovní činnosti, apod. Mladší děti po obědě odpočívají na lehátkách nahoře v herně „motýlků“. Lehátka jsou rozložena v jedné místnosti, ve druhé si budou hrát ty děti, které neusnou.  

Docházka do mateřské školy má svá pravidla. Zástupce dítěte je povinen vždy oznámit nepřítomnost dítěte v MŠ. Odhlašovat a přihlašovat můžete: osobně ve třídě, zapsáním do sešitu u vchodu, telefonicky na č.: 494 664 102, na mobil č. 737 312 712 telefonicky nebo SMS,. Pokud dítě neodhlásíte den předem, výjimečně ráno do 6,45 hod., je mu započítáno jídlo.

Otázky týkající se stravování projednávejte s vedoucí školní jídelny pí. M. Reichrtovou. Když jde dítě domů v poledne a má celodenní stravování, zapište ho, prosím, na papír, zavěšený na hlavních dveřích. Rodič je povinen včas uhradit stravné. Výše stravného je vyvěšena na nástěnce v chodbě – viz Provozní řád Školní jídelny.

Do mateřské školy patří pouze dítě zdravé. Pedagogický pracovník má právo odmítnout přijetí dítěte do MŠ s příznaky onemocnění v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. Zjistí-li se v průběhu dne u dítěte příznaky nemoci, jsou rodiče okamžitě vyrozuměni a jsou povinni dítě neprodleně převzít.

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby, finance na pomůcky a akce. Žádáme pomoc při opravě hraček, kol a koloběžek, vybavení výtvarnými potřebami apod. Velký úbytek máme v papírech na kreslení – ty proto vždy vítáme. Potřeby na půl roku: toaletní papíry, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky, ubrousky, vlhčené ubrousky, igelitové sáčky, od starších – lepidlo, balík papíru, různé pomůcky, od dvouletých bryndáčky.

V šatně se děti musí převlékat do oblečení do herny a musí mít bačkorky s bílou podrážkou. Na zahradu jsou vhodné kalhoty, které si dítě může zašpinit. Za deště je nutná pláštěnka a jsou vhodné nepromokavé boty. Vše podepište. Děti jsou venku dopoledne nejméně 2 hodiny, proto je oblékejte podle počasí, aby neprostydly nebo se nepřehřály. Náhradní oblečení je vhodné.

Školnice, paní V. Fléglová a uklízečka paní K. Pleskotová se starají o pořádek a čistotu v celé MŠ. Při režimových činnostech pomáhají dětem. Do třídy vstupujte pouze bez bot.

Všechny informace o provozu mateřské školy jsou napsány ve Školním řádu, který je vyvěšen na nástěnce proti hlavním dveřím. Sledujte informace o akcích na vstupních dveřích a na nástěnkách, popř. v listu Mateřinka a webových stránkách: www.msdobre.webnode.cz.

,

Jaký program čeká na děti v prvních zářijových dnech? Nové děti budeme seznamovat s novým prostředím a s kamarády tak, aby se pro ně školka stala příjemná a byly zde spokojené. Určitě se pak i ti nejmenší s radostí zapojí do všech činností. Při zvykání dítěte na nové prostředí umožňujeme pobyt rodiče s dítětem ve školce. Dítě si může přinést i svou oblíbenou hračku. V naší školce si děti denně hrají, hrajeme pohybové i didaktické hry. Procvičujeme správné držení kreslícího náčiní, jezdíme na divadla, snažíme se stále poznávat něco nového. Pravidelně chodíme na vycházky, využíváme prostředí zahrady i dopravního hřiště. Děti vedeme k tvořivosti, soustředění, samostatnosti, spolupráci a ohleduplnosti. Učíme se být zodpovědní za své chování a dodržovat Pravidla třídy, o kterých společně diskutujeme. Pracujeme podle Týdenního plánu, který je vyvěšen u dveří herny. Hodně času budeme trávit venku.

V pátek 8. 9. jdeme po svačině se staršími dětmi na výstavu hub ke Světlíkovým do aRochy.

Od října budeme jezdit na dětská představení i do Pelclova divadla do RK.

Informace o plavání předškoláků Vám včas sdělíme. Bude probíhat od listopadu 1x týdně.

Pro starší děti máme objednaný časopis „Sluníčko“, s kterým budeme pracovat hlavně dopoledne a na kroužcích. Vždy po měsíci si ho odnesou domů. Předplatné je 385,-Kč na rok a zaplaťte ho, prosím, ve svých třídách do 11. září.   

Během září budeme zjišťovat výslovnost dětí. Rodiče starších dětí, které neumí ještě správně vyslovovat všechny hlásky, by měli požádat dětského lékaře o vyšetření u logopeda. Zde ve školce provádím individuální cvičení správné výslovnosti zpravidla ve středu. Rodiče mohou být přítomni. Bez Vaší pomoci a cvičení správné výslovnosti doma je malá naděje na úspěch. 

V úterý 19. 9. bude Schůzka rodičů, na které vás seznámíme s oblečením do MŠ, s akcemi, s náplní kroužků, se stravováním a Školním řádem, kde žádáme jednoho z rodičů o podpis.

POZOR ! Kód u hlavních dveří Vám sdělí učitelka nebo školnice. Z důvodu bezpečnosti ho nesdělujte nikomu cizímu a při otvírání dveří nevpouštějte do školky nikoho cizího!  

Prosíme rodiče o vyplnění Dotazníčku o změnách a vrácení. 

Na spolupráci s Vámi se těší

Mgr. V. Paštiková s kolektivem školy  

Sponzoři