INFORMACE O 1. VLNĚ NÁSTUPU PŘEDŠKOLÁKŮ DO ŠKOL

8.4.2021Aktuality

Vážení rodiče, 

Od 12. dubna 2021 bude na základě rozhodnutí vlády mateřská škola otevřena pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, narozené do 31. 8. 2015 a pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci IZS.

Žádáme rodiče o nahlášení docházky dítěte na tel číslo:

NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 9. 4. DO 12 HODIN!!!

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. Fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách:

dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí, pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci IZS.

Vybrané profese
§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
o zaměstnanci bezpečnostních sborů,
o příslušníci ozbrojených sil,
o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
o zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

viz zde: priloha_892349012_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._ (1) /

K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
  2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
    preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
    provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
  3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  viz: priloha_892349012_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti,

2x týdně Ag testy
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021).

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí:

priloha_892349012_0_testovani diagram

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních.

https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Děti budou testovány zákonným zástupcem, za DOHLEDU pedagogického pracovníka MŠ, zaměstnance MŠ.

Prosíme rodiče, aby  počítali s časovou prodlevou a děti do MŠ přivedli včas:-)!!!

Testovat se bude pouze v čase od 6:00 – 7:45 hodin!!!

Nelze přijmout dítě, které nebude v tomto čase testováno!!

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí 2x týdně.

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do mateřské školy přicházejte tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 2 m.

Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, je následující postup:

1. umývání rukou + mýdlo, antiseptický spray

2. převzetí testu od zaměstnance MŠ

3. provedení testu a předání zpět zaměstnanci

4. čekání před MŠ na výsledek testu

5. při negativním výsledku – převléknutí v šatně a předání dítěte rodičem učitelce v určené třídě

6. při pozitivním výsledku – neprodlené opuštění MŠ a oznámení výsledku svému dětskému lékaři

Testovací místností bude  „vstupní hala“. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti/ – za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do třídy, která  mu bude určena. (Seznam rozdělení dětí na třídy bude k dispozici na hlavních dveřích v pondělí 12. 4. 2021)

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování a hlášeny do systému.

Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Instruktážní video k testování testy LEPU, které patrně škola obdrží.

V případě dalších dotazů mě, prosím kontaktujte.

Ředitelka MŠ

Sponzoři